29 سپتامبر

الگوی رفتاری C

الگوی رفتاری C با دوشاخص درونگرایی و وظیفه محورشناخته می شود. وقتی از افراد با الگوی رفتاری C صحبت می کنیم منظور کسانی هستند، که بعد C در وجود آنها …

28 سپتامبر

الگوی رفتاری S

الگوی رفتاری S با دو شاخص درونگرایی و مردم محوری شناخته می شود. افراد با الگوی رفتاری S ، افرادی حمایتگر، مهربان، صبور و کمی خجالتی هستند. S ها افرادی …
25 سپتامبر

الگوی رفتاری I

الگوی رفتاری I با دو شاخص برونگرایی و مردم محوری شناخته می شوند. افراد با الگوی رفتاری I افرادی خوش بین، اجتماعی و الهام بخش هستند. I ها به زندگی …

23 سپتامبر

الگوی رفتاری D

الگوی رفتاری D با دو شاخص برونگرایی و وظیفه محوری شناخته می شود. وقتی از افراد با الگوی رفتاری D  صحبت می کنیم منظور کسانی هستند، که بعد D در …

15 سپتامبر

الگوهای رفتاری مختلف

چهار الگوی  رفتاری اصلی به صورت زیر میباشد :  الگوی رفتاری HIGH D توسعه دهنده ، Developer : این گروه توسعه دهنده خوانده می شوند، چون ترجیح می دهند به …