موسسه پرواز ذهن

در نتیجه مطالعه، پژوهش و شرکت در دوره ها و کارگاه های فروان و نیز تجربیات متعدد تحصیلی و شغلی در طی سال های گذشته زمینه ای فراهم شد تا بتوانم با برگزاری کلاس ها و کارگاه ها در حوزه رفتارشناسی، ارتباطات موثر و مدیریت بر خود به بسیاری از هموطنانم در رشد و تعالی شخصی و اجتماعی کمک نمایم.

در ادامه این فرایند با تاسیس موسسه پرواز ذهن و راه اندازی وب سایت پرواز ذهن، تلاش کردم تا به فعالیت هایم در این حوزه، نظم و انضباط بیشتری داده و راه ارتباطی آسان و در دسترسی را برای همه هم وطنانم در همه جای دنیا فراهم کنم.

 

دکتر امیرحسین الداغی