Monthly Archives: مهر 1398

الگوی رفتاری C

الگوی-رفتاری-c

الگوی رفتاری C با دوشاخص درونگرایی و وظیفه محورشناخته می شود. وقتی از افراد با الگوی رفتاری C صحبت می کنیم منظور کسانی هستند، که بعد C در وجود آنها قدرتمندترین بعد برای شکل دهی ویژگی های خلقی است. C  مخفف کلمات محتاط (Cautious)، شایسته (Competent)، با وجدان (Conscientious) ،حسابگر (Calculating) ، متفکر (Contemplative) و […]

الگوی رفتاری S

الگوی-رفتاری-s

الگوی رفتاری S با دو شاخص درونگرایی و مردم محوری شناخته می شود. افراد با الگوی رفتاری S ، افرادی حمایتگر، مهربان، صبور و کمی خجالتی هستند. S ها افرادی اجتماعی و به دنبال آرامش هستند. آنها عاشق محیطی آرام و یکنواخت هستند. فقط دوست دارند یک کار را انجام دهند و معتقد هستند که […]

الگوی رفتاری I

الگوی-رفتاری-I

الگوی رفتاری I با دو شاخص برونگرایی و مردم محوری شناخته می شوند. افراد با الگوی رفتاری I افرادی خوش بین، اجتماعی و الهام بخش هستند. I ها به زندگی شما روح می بخشند و به خانه شما گرمی و صمیمیت هدیه می دهند، پس آنها را همانگونه که هستند دوست بدارید و از بودن […]

الگوی رفتاری D

الگوی-رفتاری-D

الگوی رفتاری D با دو شاخص برونگرایی و وظیفه محوری شناخته می شود. وقتی از افراد با الگوی رفتاری D  صحبت می کنیم منظور کسانی هستند، که بعد D در وجود آنها قدرتمندترین بعد برای شکل دهی ویژگی های خلقی است. D مخفف کلمات تسلط ( Dominant ) ، مصمم ( Determined ) ، نماینده […]

الگوهای رفتاری مختلف

چهار الگوی  رفتاری اصلی به صورت زیر میباشد :  الگوی رفتاری HIGH D توسعه دهنده ، Developer : این گروه توسعه دهنده خوانده می شوند، چون ترجیح می دهند به دنبال یافتن راههای جدید و خلاقانه برای آزمایش توانمندی های خود و گسترش مهارتهایشان باشند. فردی اجرایی و متكی به خود هستند که معمولا صبور […]

تقویت عزت نفس کودک

تقویت عزت نفس کودک  باید با این هدف باشد که پدر و مادر از کودکان خود بالغ های مستقل بسازند، نوزادشان به هنگام تولد یک وابسته به تمام معناست. زن و مرد جوان اگر دوران کودکی موفقی را پشت سر گذاشته باشند، از دنیای وابستگی خارج می شوند و به انسان هایی با حرمت نفس […]