Monthly Archives: خرداد 1398

آداب ارتباطات یا آداب اجتماعی چیست؟

محققان معتقدند مهارت های انسانی بیش از مهارت های فنی و دانش در پیشرفت کاری افراد تأثیر دارد.  ظاهر هر شخص در محیط های کاری اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر کارمند هستید رعایت استاندارد های زیر به شما کمک می کند ظاهرتان با وضعیت کارتان هماهنگ باشد. برای نشان دادن شخصیتی با وقار و احترام […]

آشنایی با تیپ های شخصیتی

انواع تیپ های شخصیتی: ۱-برون گرا یا درون گرا ۲-حسی یا شهودی ۳-تفکری یا احساسی ۴-قضاوتی یا ادراکی برون گرایی چنانچه برون گرا باشید، دوست دارید اقدامی انجام دهید تا اتفاقی در بیرون رخ دهد. برون‌گراها معمولاً با جهان خارج احساس راحتی می‌کنند. درون گرایی کسی که درون‌گراست روی ایده‌هایی تمرکز و تفکر می‌کند که […]

چگونه خودمان را معرفی کنیم؟

از اصول مهم در ارتباطات لبخند و ارتباط چشمی است، پس در ابتدای آشنایی حتما از این دو ابزار فوق العاده استفاده کنید.  با فرد مقابلتان دست بدهید، البته اگر هم سن شما یا کوچک تر است. برای دست دادن به بزرگترها، مقامات بالاتر، و یا حتی مشتری پیش قدم نشوید. زمان معرفی اسم وفامیل […]