خانواده
رفتارشناسی

دوره های حضوری و غیرحضوری

پرواز ذهن
1399-06-09

مدیریت و مهندسی فروش

پرواز ذهن
1399-06-09

فروش حرفه ای

پرواز ذهن
1399-06-09

کوچینگ فردی

پرواز ذهن
1399-06-09

هدف گذاری

شناخت الگوهای رفتاری مختلف

پرواز ذهن
1398-07-07

الگوی رفتاری C

پرواز ذهن
1398-07-06

الگوی رفتاری S

پرواز ذهن
1398-07-03

الگوی رفتاری I

پرواز ذهن
1398-07-01

الگوی رفتاری D

پرواز ذهن
1398-06-24

الگوهای رفتاری مختلف

آخرین مطالب وبلاگ

پرواز ذهن
1399-06-09

هدف گذاری

پرواز ذهن
1399-06-09

کوچینگ فردی

پرواز ذهن
1399-06-09

فروش حرفه ای

پرواز ذهن
1399-06-09

مدیریت و مهندسی فروش

پرواز ذهن
1398-12-21

هفت قانون فروش موفق